Айлана-чөйрөнү тааныймын

75 сом

«Айлана-чөйрөнү тааныймын» китеп-дептери мептепке чейинки кенже курактагы балдарга арналат.

Бул китеп-дептер аркылуу баланын айлана-чөйрөгө болгон кызыгуусу элестөөсү, ой жүгүртүүсү, сүйлөө кеби кеңейип, таанып-билүү жөндөмдүүлүгү, эске тутуусу, көңүл буруусу өсөт.

Автору: А.А. Мукашевна
Сүрөтчүсү: А. Тугулбаева
Серия: Үйрөнөмүн, билемин
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү:  205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 40
Сунушталган жашы: 4-5 жаш