Математикага даярдоо

130 сом

Бул китеп-дептер “Балдарды мектепке даярдоо (480саат) программасы” нын негизинде түзүлүп, даярдоо курсуна келген 6 жаштагы балага арналат.

Негизги максаты баланын жөнөкөй математикалык түшүнүктөрүн калып­тандыруу, акыл-эс жөндөмдүүлүгүн, чыгармачыл активдүүлүгүн өстүрүп, нерсе­лерди талдап, салыштырып, жалпылап, топтоштуруп билүүсүнө өбөлгө түзүү.

Китеп-дептерде жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу максатында түстөр, сан, көп-аз, көлөм, оң-сол, чоң-кичине, бийик-жапыз, гео­метриялык фигуралар, убакыт, иреттүүлүк, сан жана эсеп, арифметикалык ара­кеттер, мейкиндик, ыр-табышмактар, бастырып тартууга арналган тапшырма­лар берилген.

Берилген тапшырмаларды аткарып жатып бала түстөрдү айырмалап, зат­тардын санын аныктап, сан жана цифра тууралуу түшүнүк алып, геометриялык фигураларды атап, аныктап, мезгил түшүнүгү калыптанып, негизги математи­калык белгилер менен таанышып, жөнөкөй маселелерди чече билүүгө үйрөнөт, логикалык ой жүгүртүүсү өсөт. Бул иш-аракеттер баланы мектепке даярдоого жардам берет.

Автору: Б. Кубаталиева, К. Эгембердиева, М. Асаналиева
Сериясы: Жакында мектепке барам
Сүрөтчүлөр: З. Мидинова, Б. Жайчибеков, А. Тугульбаева
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы:  205*290мм
Тили: кыргызча, орусча
Бети: 112