Рикки жана Анни

300 сом

Рикки Аннини жакшы кєрчї, бирок ал бул тууралуу айткандан уяла турган. Себеби ал Анни аны жактырбайт деп ойлочу. Ошондуктан Анниге жакшы кєрїнїш їчїн Рикки бирде рыцарды туурап, бирде акылдуу, кїчтїї болуп кєрїнгїсї келип кєп аракеттерди жасайт. Ал эми чындыгында ага бир аз гана чечкиндїїлїк жетишпей турган.

Автору: Гвидо ван Генехтен
Сүрөтчүсү: Гвидо ван Генехтен
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  210*290 мм
Тили: кыргызча
Бети: 24
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн