Туура, сулуу жазамын

75 сом

«Туура, сулуу жазамын»  китеп-дептери мектеп курагына чейинки балдардын жазуу көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн сунушталат. Бала сүрөттүн формасын (контур) басып тартууда  жана майда, тегиз бирдей сызыктарды (штрих) кызыгып түшүрүүдө жазуунун баштапкы негизги сырларын үйрөнүү менен каллиграфияны оңой өздөштүрүп, андан кийин тамгаларды туура жазууга калыптана баштайт.  Айтып жазууда, эске тутуу менен бирге оозеки кеби өсөт.

Автору: А.А. Абыканова
Сүрөтчүсү: Б. Жайчибеков
Серия: Үйрөнөмүн, билемин
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү:  205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 40
Сунушталган жашы: 4-5 жаш