Чоң мышык тукумундагы Илька (Илька атасын кантип издеди)

260 сом

Кыргызстандын бийик тоолорунда укмуштуудай кооз тоо илбирси жашайт. Ата-бабаларыбыз аларды ыйык жаныбар катары санашкан. Тоо илбирсинин сїрєттєрї аскаларга чегилген байыркы петроглифтерде кезигет, азыр Бишкек шаарынын гербинде анын элеси тїшїрїлгєн. Байыркы мезгилдерде кыргыздар тоо илбирсине аўчылык кылышкан эмес, бирок азыркы кезде бул укмуштуудай кооз, сымбаттуу жаныбарлар жоголуу коркунучунун алдында турат.

Автору: Асель Аяпова
Сүрөтчүсү: Т. Зеленская
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  250*240мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн