Эр жүрөк Рикки

300 сом

Жайында тїнкїсїн ысык болуп, бардыгы тердеп чыгышат.
Ошондуктан Рикки сыртта чатырда жатууну туура кєрдї.
– А сен коркпойсуўбу? – деп сурашат атасы менен апасы.
– Албетте, коркпойм! – деп жооп берет Рики эрдемсип.
– Мен эч нерседен коркпойм!
Ал чын эле коркпойбу?..

Автору: Гвидо ван Генехтен
Сүрөтчүсү: Гвидо ван Генехтен
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  210*290 мм
Тили: кыргызча
Бети: 24
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн